Gentoo Forums
Gentoo Forums
Gentoo Forums
Quick Search: in
Hướng dẫn cài đặt Gentoo XFCE trên máy tính - Thảo luận
View unanswered posts
View posts from last 24 hours

 
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Other Languages
View previous topic :: View next topic  
Author Message
jasonbourne
n00b
n00b


Joined: 07 Oct 2019
Posts: 1

PostPosted: Mon Oct 07, 2019 4:30 am    Post subject: Hướng dẫn cài đặt Gentoo XFCE trên máy tính - Thảo luận Reply with quote

Việc tiếp cận của người dùng Việt đến với Gentoo gặp khá nhiều khó khăn nên hôm nay tôi lưu trữ cách cài đặt tại đây cho một số bạn mới tiếp xúc dễ nắm bắt. Mọi người là người dùng Việt báo danh tại đây bằng cách để lại một bình luận giúp bài viết này dễ đến với mọi người hơn, người dùng Gentoo tăng lên thì việc thảo luận và giúp đỡ nhau sẽ tốt hơn. Cảm ơn.

*** Hướng dẫn này tôi thực hiện với chuẩn amd64 theo chuẩn EFI(GPT). Điều đầu tiên bạn cần vào trang chủ để tải cài đặt. Ở trang chủ sẽ có nhiều lựa chọn, lựa chọn đầu tiên thường có mục Advanced choices and other architectures:
=> Mục này để bạn chọn kiến trúc phù hợp, ở đây tôi chọn kiến trúc amd64.

Tiếp theo làphần Boot media:
Minimal Installation CD
Hybrid ISO (LiveDVD)
Admin CD
=> Bạn có thể tải cái nào cũng được vì đây là phần ghi vào USB để khởi động giống 1 hệ điều hành Linux thông thường, chỉ có Hybrid ISO (LiveDVD) là có giao diện đồ họa nhé. Nhược điểm ở đây khi cài đặt bạn phải dùng mạng có dây, một số máy tính xách tay không có cổng kết nối dây thì đúng là một hạn chế, bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt từ một Linux khác bạn đang dùng chứ không dùng tới 3 lựa chọn của Boot media của Gentoo để có thể tận dụng được mạng không dây. Nếu bạn dùng lựa chọn Boot media phía trên đây cũng làm tương tự như ở bài viết này nhé.

Với Gentoo phần cần thiết nhất là Stage archives:
=> Ở đây tôi khuyên bạn nên dùng Stage 3 systemd (stage3-amd64-systemd-XXXXXXX.tar.bz2)

*** Tiếp theo là hướng dẫn khi bạn đang ở trong một hệ điều hành Linux (Tôi dùng arch còn bạn có thể dùng loại nào đó hoặc Boot media phía trên, nếu bạn không có mạng dây thì không nên dùng Boot media).
Ở đây tôi muốn hướng dẫn tất cả bằng giao diện dòng lệnh để có thể dễ dàng nhất, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm có thể tận dụng giao diện đồ họa của máy tính của bạn. Trong Boot media của Gentoo có tích hợp sẵn duyệt web trên Terminal, đối với một số Linux khác vui lòng cài thêm, mở Terminal của bạn lên:
Arch
Code:
sudo pacman -S links

Debian
Code:
sudo apt install -S links


Bạn cần ít nhất 3 phân vùng, nếu trên ổ đĩa đã có phân vùng EFI rồi thì bạn cần thêm 2 phân vùng nữa, việc đầu tiên là định đạng phân vùng, bạn nên cân nhắc vì dễ mất dữ liệu, bạn cần kiểm tra xem có bao nhiêu ổ cứng và phân vùng trên máy:
Code:
fdisk -l

Giả sử bạn cần lấy phân vùng sdb:
Code:
cfdisk /dev/sdb

Khi bạn tạo được 3 phân vùng thì tiếp theo bước sau, để sử dụng tốt lệnh cfdisk thì bạn xem thêm tài liệu khác vì mình không muốn bài viết quá dài, mình giả sử ở đây mình có 3 phân vùng:
/dev/sdb1 Là phân vùng EFI, thường khoảng 500MB
/dev/sdb2 Là phân vùng swap, thường bằng với số Ram của máy tính
/dev/sdb3 Là phân vùng hệ thống, tối thiểu khoảng 20GB
Mình sẽ định dạng phân vùng phù hợp với nhu cầu:
Code:
mkfs.fat -F 32 /dev/sdb1
mkswap /dev/sdb2
mkfs.ext4 /dev/sdb3

Tiếp theo gắn phân vùng, bài viết này áp dụng trên arch, nếu bạn dùng Boot media thì thêm tất cả mã /mnt sẽ là /mnt/gentoo :
Code:
sawapoff -a
swapon /dev/sdb2
mount /dev/sdb3 /mnt
mkdir -p /mnt/boot/EFI
mount /dev/sdb1 /mnt/boot/EFI

Tải Stage archives về phân vùng sdb3:
Code:
cd /mnt
links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml

Nếu hiện OK thì xác nhận, sau đó làm theo từng bước dưới đây, mỗi dòng là một bước:
Code:
Di chuyển xuống dưới tìm nguồn Asia, chọn một trong nhiều nguồn liệt kê: CN HK JP PH KR...ấn Enter
Lựa chọn bất kì nguồn nào nếu muốn: https://...ấn Enter
Chọn: releases
Chọn: amd64
Chọn: autobuilds
Chọn: stage3-amd64-systemd
Chọn: stage3-amd64-systemd-XXXXXXXX.tar.bz2 *XXXXX là những con số phiên bản.
Chọn: Save
Chọn: OK
Đợi tải xong thì ấn: Ctrl+C

Tiến hành giải nén vào phân vùng sdb3:
Code:
cd /mnt
tar xvjpf stage3-amd64-systemd-20191003.tar.bz2


Thay đổi thông tin hệ thống:
Code:
cd
nano /mnt/etc/portage/make.conf

Thêm dòng dưới vào tập make.conf:
Code:

USE="python"
MAKEOPTS="-j7" # 9 car j'ai 8 cœurs : nb cœurs+1
LINGUAS="fr" #Langue (anciennement)
L10N="fr" #Langue
VIDEO_CARDS="intel vesa" #Cartes graphiques, choisir les cartes adéquats
EMERGE_DEFAULT_OPTS="${EMERGE_DEFAULT_OPTS} --quiet-build=y" # Pour ne pas avoir la compilation verbeuse
INPUT_DEVICES="evdev synaptics keyboard mouse"

Thay nguồn tải phù hợp sở thích nếu muốn:
Code:
mirrorselect -i -o >> /mnt/etc/portage/make.conf


Tiến hành tiếp việc này để phân vùng sdb3 có thể nhận được internet của hệ điều hành chính:
Code:
cd
cp -L /etc/resolv.conf /mnt/etc/
mount -t proc /proc /mnt/proc
mount --rbind /sys /mnt/sys
mount --rbind /dev /mnt/dev

Đăng nhập vào hệ thống sdb3:
Code:
cd /mnt
chroot /mnt /bin/bash
env-update && source /etc/profile
export PS1="[chroot] $PS1"
Kiểm tra bộ khung có sẵn:
[code]eselect profile list[/code]
Chọn bộ khung phù hợp, ở đây tôi chọn default/linux/amd64/17.1/desktop, số 20 là thứ tự:
[code]eselect profile set default/linux/amd64/17.1/desktop
eselect profile set 20
[/code]

mkdir /usr/portage

Cập nhật múi giờ và ngôn ngữ hệ thống:
Code:
cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
echo "Asia/Ho_Chi_Minh" > /etc/timezone

Cập nhật ngôn ngữ hệ thống:
Code:
nano /etc/locale.gen

Thêm dòng sau vào dòng trống bất kì, sau đó ấn Ctrl+O và Enter, thoát ra bằng cách Ctrl+X và Enter:
Code:
vi_VN UTF-8

Tải xuống danh sách các gói cần thiết và cập nhật:
Code:
emerge-webrsync
emerge --sync

Một số ứng dụng cần thiết:
Code:
emerge sudo
emerge htop
emerge syslog-ng
emerge mlocate
emerge cronie

Kích hoạt ngôn ngữ:
Code:
locale-gen
emerge --config sys-libs/timezone-data

Cập nhật thay đổi:
Code:
env-update && source /etc/profile

Cập nhật fstab:
Code:
nano /etc/fstab

Thêm mã sau vào dòng trống phía dưới, nếu đã có thì nhớ xóa cái cũ đi:
Code:

/dev/sdb2   /boot/EFI   vfat      defaults      0 0
/dev/sdb3   none      swap      sw         0 0
/dev/sdb4   /      ext4      defaults      0 1


Tải nguồn kernel:
Code:
emerge gentoo-sources app-misc/screen
emerge -a pciutils usbutils

Tiến hành biên dịch kernel:
Code:
cd /usr/src/linux
make menuconfig

Kiểm tra những mục cần thiết cho kernel
Thường những loại card màn hình rời mới phải kiểm tra nhiều
Đối với card intel thì những mục lựa chọn thường được để mặc định
Biên dịch có thể mất tới vài giờ, với EFI kích hoạt những mục sau::
Code:

[*]- Enable the block layer --->
    ...
    Partition Types --->
    [*] Advanced partition selection
      ...
      [*] EFI GUID Partition support

Processor type and features  --->
    [*] EFI runtime service support
    [*]   EFI stub support
 
Firmware Drivers  --->
    <*> EFI Variable Support via sysfs

Gentoo Linux Support  --->
      Support for init systems, system and service managers  --->
         [*]systemd

Bắt đầu biên dịch kernel (-j2 đến -j9), cấu hình máy yếu để số nhỏ:
Code:
make -j5
make modules_install
make install

Cách kiểm tra và lựa chọn phiên bản kernel, XX là số phiên bản:
Code:
eselect kernel list
eselect kernel set XX

Đặt tên cho host:
Code:
nano /etc/hosts

Code:
127.0.0.1   gentoo      localhost


Tạo mật khẩu root:
Code:
passwd

Thêm tài khoản người dùng, XXXX là tài khoản người dùng bạn tự đặt:
Code:
useradd -m -G users,wheel,audio,cdrom,portage -s /bin/bash XXXX

Tạo mật khẩu XXXX:
Code:
passwd XXXX

Cấu hình tài khoản XXXX:
Code:
nano /etc/sudoers

Di chuyển xuống dưới thêm dòng này vào:
Code:
XXXX ALL=(ALL) ALL


Tạo khởi động:
Code:
emerge grub
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/EFI
mount | grep efivar
mount -o remount,rw /sys/firmware/efi/efivars
mount | grep efivar
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/EFI
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg


***Cài đặt giao diện XFCE:
Code:

emerge --ask x11-drivers/xf86-video-intel
emerge --ask --changed-use --deep @world
emerge --ask xfce-base/xfce4-meta
for x in cdrom cdrw usb ; do gpasswd -a XXXX $x ; done
env-update && source /etc/profile
emerge --ask x11-terms/xfce4-terminal
emerge --ask xfce-extra/xfce4-taskmanager x11-themes/xfwm4-themes app-office/orage app-editors/mousepad xfce-extra/xfce4-power-manager xfce-base/thunar
emerge --ask xfce-extra/xfce4-battery-plugin xfce-extra/xfce4-verve-plugin xfce-extra/xfce4-mount-plugin xfce-extra/xfce4-sensors-plugin
emerge --ask x11-misc/slim

Cài đặt quản lý đăng nhập bằng giao diện:
Code:
nano /etc/conf.d/xdm

Code:

Sửa dòng sau:
DISPLAYMANAGER="xdm"
Thành:
DISPLAYMANAGER="slim"

Cập nhật thay đổi:
Code:

echo XSESSION=\"Xfce4\" > /etc/env.d/90xsession
env-update && source /etc/profile

Cài đặt quản lý mạng:
Code:

euse -E networkmanager
emerge --ask net-misc/networkmanager
emerge --ask --changed-use --deep @world

Kích hoạt khởi động cùng hệ thống cho một số ứng dụng:
Code:

rc-update add dbus default
rc-update add xdm default
rc-update del dhcpcd default
rc-service NetworkManager start
rc-update add NetworkManager default
systemctl start NetworkManager
systemctl enable NetworkManager
systemctl enable NetworkManager-wait-online.service
rc-update add syslog-ng default
rc-update add cronie default


Thoát và khởi động lại:
Code:

exit
cd
umount -a
reboot
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Other Languages All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum