Gentoo Forums
Gentoo Forums
Gentoo Forums
Quick Search: in
[TR] Dar ile Yedekleme
View unanswered posts
View posts from last 24 hours

 
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Other Languages
View previous topic :: View next topic  
Author Message
kandemir
n00b
n00b


Joined: 26 Sep 2004
Posts: 23

PostPosted: Sun Jan 16, 2005 7:13 pm    Post subject: [TR] Dar ile Yedekleme Reply with quote

Dar ile Yedekleme

Bu yazýda dizin yedekleme için kullanýlan dar uygulamasý tanýtýlacaktýr. Uygulamayý emerge app-archive/dar yazarak kurabilirsiniz.

Arþiv Yaratma

Arþiv yaratma, yani yedek alma iþlemi þu þekilde yapýlýr:

Code:
dar -c /mnt/yedek/2005-01-16 -R / -P proc -P dev -D -v -y9


Parametrelerin anlamý þudur:


 • -c /mnt/yedek/2005-01-16 : Yedeðin tutulacaðý dosya
 • -R / : Yedeði alýnacak dizin
 • -P proc , -P dev : Yedeði alýnmayacak alt dizinler
 • -D : Yedeklenmeyen dizinler boþ dizin olarak yedeklensin
 • -v : Yaptýðý herþeyi söylesin
 • -y9 : 9. seviye BZip sýkýþtýrmasý uygulansýn


proc ve dev dizinleri sistem açýlýþýnda üretilen dizinlerdir, yedeklerinin alýnmasý gereksizdir, ancak -D parametresi ile boþ dizin olarak yedeklenmelidir, çünkü sistemde bu dizinler bulunmazsa sorun yaþanacaktýr. Sisteminizde udev ya da devfs yoksa, baþka bir deyiþle, eski usül dev dosya sistemi kullanýyorsanýz, /dev dizinini yedeklemeniz gerekir.

Yedekleme sonrasýnda, /mnt/yedek/ dizininde 2005-01-16.1.dar adýnda bir dosya oluþacaltýr. Dar uygulamasý, oluþturulan yedekleri belirli boyutlarda dilimlere ayýrabilmektedir. Eðer herhangi bir parametre verilmediyse, yedeði tek parça olarak oluþturur.

Yedekleme yapýlýrken, -s 20M parametresi kullanýlsaydý, yani komut aþaðýdaki gibi olsaydý, 20MB'lik dilimler oluþturulacak, dosya isimleri 2005-01-16.1.dar, 2005-01-16.2.dar, 2005-01-16.3.dar, ... þeklinde olacaktý.

Code:
dar -c /mnt/yedek/2005-01-16 -R / -P proc -P dev -D -v -y9 -s 20M


Arþivi Açma

Yedeðin istenen ortama geri yüklenmesi ise þöyle yapýlýr:

Code:
dar -x /mnt/yedek/2005-01-16 -R /mnt/sistem -v -w -O


Parametrelerin anlamý þudur:


 • -x /mnt/yedek/2005-01-16 : Yedeðin bulunduðu yer
 • -R /mnt/sistem : Yedeðin geri yükleneceði dizin
 • -v : Yaptýðý herþeyi söylesin
 • -w : "Üzerine yazayým mý?" diye sormasýn
 • -O : dar, root haklarýyla çalýþtýrýlmadýðýnda dosya/dizin sahiplerini atayamaz, uyarý mesajlarý bu parametre ile gizlenir
Back to top
View user's profile Send private message
Marifetli
n00b
n00b


Joined: 21 Feb 2005
Posts: 18

PostPosted: Wed Feb 23, 2005 9:59 pm    Post subject: Reply with quote

Bu yedeklemenin tar veya dd ile yedeklemeye göre ne gibi üstünlükleri vardýr?
Back to top
View user's profile Send private message
Noyan
Apprentice
Apprentice


Joined: 24 Mar 2005
Posts: 212

PostPosted: Thu Mar 24, 2005 5:30 pm    Post subject: Reply with quote

app-arch/dar bu arada orayi duzeltelim
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Other Languages All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum